Sipërmarrës > Kategoritë >

Përkufizime dhe kategoritë

Sipërmarrës konsiderohet çdo person fizik dhe juridik, i cili vepron në kuadër të veprimtarisë së tij të pavarur ekonomike a profesionale.

Sipërmarrësi si tatimpagues, detyrohet nga ligji të paguajë tatime, taksa ose kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe të mbajë tatimin në burim.

Një regjim tatimor është i pavarur nga forma e organizimit apo personaliteti juridik i një personi me statusin e tregtarit.

Përcaktues është qarkullimi (xhiro) realizuar gjatë një periudhe tatimore (vitit kalendarik).

Sipas regjimit tatimor të cilit i përkasin, përgjegjësive tatimore që ata kanë për secilin regjim, sipërmarrësit ndahen në kategoritë e mëposhtme:

 • Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar;
 • Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar(TVSH);
 • Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin.


Përgjegjësisë tatimore për çdo kategori
Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar.
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi mbi vlerën e shtuar;
 • tatimi mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim);
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, shpërndarja e dividendit, etj. (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.

Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH).
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi mbi vlerën e shtuar;
 • tatimi i thjeshtuar mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim), për punëmarrësin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, individë (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.

Tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin
Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat paguhen prej tyre janë:

 • tatimi i thjeshtuar mbi fitimin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim), për punëmarrësin;
 • tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, individë (në formën e mbajtjes në burim);
 • kontributet e sigurimeve shoqërore;
 • kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor;
 • taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës);
 • taksa vendore.