Platforme Informimi > Fermer >

Fermer

Fermer quhet një individ që është banor atje ku zotëron tokë bujqësore në pronësi ose në përdorim; zhvillon aktivitetin në një sipërmarrje bujqësore, si veprimtari për prodhimin e produkteve bujqësore, bimore ose shtazore, i vetëpunësuar në tokën e tij; dhe nuk është i regjistruar si person fizik ose juridik në QKB.

Fermeri regjistrohet si i tillë në Drejtorinë Rajonale Tatimore.

Fermeri ka detyrime për të paguar Kontribute Vjetore të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.

Nëse je regjistruar ose do të regjistrohesh si Fermer, mund të gjesh më shumë informacion mbi të drejtat dhe detyrimet e tua tatimore në broshurën dhe videon më poshtë.

 

Dokumenta ndihmëse