Individ > Certifikatë rezidence >

Certifikatë rezidence

Certifikata e Rezidencës për Individë

Përshkrimi i shërbimit:

Të drejtën për tu pajisur me Ceritifikatën e Rezidencës për Individë, për qëllime tatimore në Shqipëri e kanë ata individë, të cilët kanë realizuar të ardhura personale me burim jashtë Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nëse kanë apo jo shtetësi shqiptare.

*Ky dokument vlen për tu paraqitur në shtetin tjetër, ku individi ka realizuar të ardhurat, me qëllim shmangien e tatimit në burim apo aplikimin e tarifës së reduktuar të tatimit në shtetin e burimit.

Certifikata e Rezidencës për Individë provon se individi është rezident në Shqipëri dhe paguan tatimin në Shqipëri për të ardhurat (personale) globale të realizuara.

Dokumentet e kërkuara:

Për t’u pajisur me Certifikatën e Rezidencës për Individë, ju duhet të dorëzoni:

  • Kërkesë me shkrim pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ku duhet të specifikoni: Vitin, shtetin, ku do e paraqisni dhe arsyen përse kërkoni të pajiseni me Certifikatën e Rezidencës;
  • Kopje të dokumentacionit, që provon vetëdeklarimin tuaj mbi interesat jetike (interesat personale & ekonomike).

(Shembull: Nëse personi është shtetas i huaj, por rezident për qëllime tatimore në Shqipëri, ai deklaron se interesat e tij familjare janë të lidhura me Shqipërinë, pasi familja e tij jeton në Shqipëri dhe ai punon në Shqipëri (ka biznes/është i punësuar/është pensionist etj).

  • Fotokopje të dokumentit të identifikimit (pasaportë/ID)
  • Kopje të aktit të pronësisë së banesës/të kontratës së qirasë/vëertetim banese nga njësia administrative, ku banoni;
  • Shkresa e marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH) me të dhënat e hyrje-daljeve kufitare nga sistemi TIMS, për të vërtetuar se koha e qëndrimit tuaj në Republikën e Shqipërisë është më shumë se 183 ditë, brenda 1 viti kalendarik.

Ju do të pajiseni me Certifikatën e Rezidencës për Individë nëpërmjet postës, në adresën që keni deklaruar në kërkesën me shkrim. Gjithashtu certifikata dërgohet për dijeni në Drejtorinë Rajonale Tatimore përkatëse me qëllim verifikimin e deklarimit të të ardhurave të realizuara jashtë dhe pagesën e tatimit mbi të ardhurat personale për këto të ardhura.

Koha e marrjes së shërbimit

10 ditë nga paraqitja e kërkesës

Kostot

Falas

Dokumenta ndihmëse