Individ > Kalendari tatimor >

Afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore

Deklarata dhe Pagesa Afati
Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave  për individët  rezident dhe individët jorezident.  30 Prill i vitit pasardhës
Pagesa e tatimit nga Individët rezident dhe jorezident. 30 Prill i vitit pasardhës
Deklarata për të ardhurat e realizuara nga individi,në kushtet kur paguesi i shumës, nuk mund të mbajë tatimin në burim. Brenda datës 20 të muajit që pason muajin në të cilin është kryer pagesa. 
Deklarata  dhe Pagesa e kontributeve të punëtorit të shtëpisë, nga Kryefamiljari. Deri datën 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik: 20  Prill, 20 Korrik, 20  Tetor, 20 Janar
Deklarata dhe Pagesa e Kontributeve nga Ambulantët. Deri datën 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik: 20  Prill, 20 Korrik, 20  Tetor, 20 Janar
Kërkesa e individit  për kthim të shumës së paguar tepër.  Brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave
Kthimi i shumave të të përfituara nga skema e shpenzimeve të zbritshme. Deri në datën 30 shtator, të vitit që pason periudhën tatimore të deklaratës.