Individ > Kategoritë > Kryefamiljarë

Kryefamiljarë

Kryefamiljari, për qëllime tatimore, konsiderohet një person i cili punëson individë si punëtorë shtëpie.

Konsiderohen “punëtorë shtëpie” personat që punësohen nga kryefamiljari, në punë të tilla si:

 • kujdestar për fëmijët,
 • kuzhinier,
 • pastrues,
 • roje-administrator shtëpie,
 • asistent për të moshuarit, etj.,
 • apo edhe shërbime të ndryshme të kësaj natyre;

Kryefamiljari është i detyruar që të regjistrohet pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, në juridiksionin e së cilës ndodhet vendbanimi.

Dokumentacioni për regjistrim
Kryefamiljari, që punëson persona si punëtorë shtëpie, paraqet për regjistrim:

 • Kërkesë me shkrim;
 • Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës të kryefamiljarit;
 • Kopje të marrëveshjes së punës së nënshkruar midis tij dhe të punësuarit, e cila përveç të tjerave duhet të përmbajë detyrimisht :
 • numrin e sigurimit shoqëror të personit të punësuar,
 • kohën e fillimit të punës,
 • kohëzgjatjen e saj “me ose pa afat”,
 • pagën mujore bruto.

Çregjistrimi
Çregjistrimi behet me kërkesë të tij, pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, ku është bërë regjistrimi, me kërkesë të kryefamiljarit.

Detyrimet që duhen paguar
Personat e punësuar, që punojnë me kohë të plotë apo të pjesshme pune, si punëtorë shtëpie në familjet e të tjerëve, sigurohen në mënyrë të detyrueshme për:

 • degën e pensioneve dhe
 • për sigurimin e kujdesit shëndetësor.

Për personat që punojnë si punëtorë shtëpie, kryefamiljari duhet të deklarojë dhe të paguajë kontribut minimal mujor në shumën 3 948 lekë, nga të cilat:

 • 3 200 lekë për sigurime shoqërore;
 • 748 lekë për sigurimin e kujdesit shëndetësor.

Pagesa e kontributeve bëhet çdo tremujor, brenda datës 20, të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik, konkretisht sipas kalendarit:

 • 20 Prill
 • 20 Korrik
 • 20 Tetor
 • 20 Janar

Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit të kujdesit shëndetësor, paguhen nga kryefamiljari, në bankat e nivelit të dytë.