Individ > Të ardhurat e tatueshme > Të ardhurat e tatueshme

Të ardhurat e tatueshme

Mbi të ardhurat e individëve, aplikohet tatimi mbi të ardhurat personale.

Të ardhurat e tatueshme, janë të barabarta me diferencën ndërmjet totalit të:
të ardhurave bruto, me shpenzimet e zbritshme, me të ardhurat nga punësimi.

Sqarim:
Të ardhurat bruto taksohen me shkallë të njejtë tatimore, ndërsa të ardhurat nga marrëdhëniet e punësimit(ku përfshihet paga dhe shpërblime të tjera), taksohen me shkallë tatimore progresive.

Dokumenta ndihmëse