Individ > Deklarimi dhe pagesa > Korigjimi i deklaratës

Korigjimi i deklaratës

Individi deklarues, në rast se konstaton gabime materiale të bëra nga ai vetë gjatë plotësimit të deklaratës, mund të korrigjojë deklaratën, duke plotësuar një deklaratë të re, duke vendosur shenjën “X” në kutinë përkatëse (deklaratë korrigjuese), brenda tre muajve nga data e dorëzimit të deklaratës së parë.

Brenda këtij afati, individi ka të drejtë të bëjë korrigjimin e deklaratës deri në dy herë, pa u penalizuar.

Kujdes
Nëse brenda këtij afati tremujor, ndryshon për herë të tretë, ndaj tij aplikohen penalitete.

Në rast së gjatë kontrollit rezulton se tatimpaguesi, ka të ardhura të padeklaruara në deklaratë, dokumente të rreme ose të pasakta, ndaj tatimpaguesit aplikohen penalitetet e përcaktuara në ligjin për procedurat tatimore.