Individ > Deklarimi dhe pagesa > Pagesa e tatimit

Pagesa e tatimit

Shkalla tatimore

  • Diferenca ndërmjet totalit të të ardhurave bruto, me shpenzimet e zbritshme dhe të ardhurat nga punësimi, përbën të ardhurën e tatueshme të individit, e cila tatohet me shkallën tatimore prej 15%.
  • Mbi këtë bazë,me shkallën tatimore prej 15%, përcaktohet shuma e tatimit të llogaritur për të gjitha llojet e të ardhurave të tatueshme, pa përfshirë tatimin e llogaritur, për të ardhurat e tatueshme nga punësimi
  • Të ardhurat nga marrëdhëniet e punësimit, tatohen sipas tabelës së mëposhtme:
    Çdo punëdhënës, që paguan një pagë a shpërblim të parashikuar, është i detyruar të llogarisë dhe të mbajë në burim tatimin mbi të ardhurat personale (të ardhurat nga punësimi).
  • Shumës së tatimit, të llogaritur i shtohet tatimi i llogaritur mbi pagën dhe i zbriten, tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore, të dokumentuara nga mbajtësi në burim i këtyre tatimeve.

Afati i pagesës së tatimit
Nëse nga plotësimi i deklaratës vjetore rezulton se individi tatimpagues duhet:

  • të paguajë tatim, bazuar në rubrikën “Totali për t’u paguar”, të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave,
  • individi dorëzon në bankë formularin “Urdhërpagesë e tatimit mbi të ardhurat individuale”.

Kujdes:
Pagesa e tatimit kryhet jo më vonë se data 30 prill.

Dokumenta ndihmëse