Avokati i Tatimpaguesve > Baza ligjore >

Baza ligjore

Avokati i tatimpaguesve ushtron funksionet e tij bazuar në:

  • Ligjin 9920, date 19.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë";
  • VKM Nr.648, datë 28.07.2010 "Për Avokatin e Tatimpaguesve";
  • UMF Nr.37, date 05.11.2010 "Për funksionet.përgjegjësite dhe proçedurat që do të zbatohen nga avokati i tatimpaguesve dhe proçedurat që do të ndiqen nga tatimpaguesit".

Dokumenta ndihmëse