Institucioni

Institucioni > E drejta për informim > Kërkesë për dhënie informacioni

Modeli i kërkesës për dhënie dokumentacioni/informacioni