Institucioni > E drejta për informim > Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. Rendor
Data e rregjistrimit të kërkesës
Objekti
Data e kthimit të përgjigjes
Statusi i   kërkesës
Tarifa
1
26.09.2016
Kërkesë për informacion në lidhje me regjistrimin e OJF-ve 2016 dhe 2001-2016
11.10.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
2
12.10.2016
Kërkesë për informacion ne lidhje me numrin e OJF te regjistruara total dhe per vitin 2016.
 
Shqyrtuar
Pa pagesë
3
20.10.2016
Kërkesë për informacion në lidhje me një subjekt
24.10.2016
Refuzuar
Pa pagesë
4
25.10.2016
Kërkesë për informacion 
14.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
5
25.10.2016
Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të informacionit
14.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
6
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
7
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
8
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
9
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
10
14.11.2016
Kërkesë për dokument
14.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
11
17.11.2016
Kërkesë për informacion
24.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
12
13.12.2016
Kërkesë për informacion
14.12.2016
Kërkuar saktësim të kërkesës
Pa pagesë
13
13.12.2016
Kërkesë për informacion
16.12.2016
Në shqyrtim
Pa pagesë
14
30.12.2016
Kërkesë për informacion
 
Në shqyrtim
Pa pagesë