Institucioni > E drejta për informim > Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. Rendor (1)
Data e rregjistrimit të kërkesës (2)
Objekti (3)
Data e kthimit të përgjigjes (4)
Statusi i   kërkesës (5)
Tarifa (6) 
1
26.09.2016
Kërkesë për informacion në lidhje me regjistrimin e OJF-ve 2016 dhe 2001-2016
11.10.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
2
12.10.2016
Kërkesë për informacion ne lidhje me numrin e OJF te regjistruara total dhe per vitin 2016.
17.10.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
3
20.10.2016
Kërkesë për informacion në lidhje me një subjekt
24.10.2016
Refuzuar
Pa pagesë
4
25.10.2016
Kërkesë për informacion
14.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
5
25.10.2016
Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të informacionit
14.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagesë
6
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
7
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
8
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
9
03.11.2016
Kërkesë për informacion
07.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
10
14.11.2016
Kerkese per dokument
14.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
11
17.11.2016
Kërkesë për informacion
24.11.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
12
13.12.2016
Kërkesë për informacion
14.12.2016
Kërkuar saktësim të kërkesës
Pa pagese
13
13.12.2016
Kërkesë për informacion
16.12.2016
Shqyrtuar
Pa pagese
14
30.12.2016
Kërkesë për informacion
18.01.2017
Shqyrtuar/Refuzuar
Pa pagesë
15
09.01.2017
Kërkesë për informacion
18.01.2017
Refuzuar
Pa pagesë
16
09.01.2017
Kërkesë për informacion
18.01.2017
Refuzuar
Pa pagesë
17
12.01.2017
Kërkesë për informacion
18.01.2017
Refuzuar
Pa pagesë
18
21.02.2017
Kërkesë për informacion
24.02.2017
Shqyrtuar
Pa pagesë
19
27.02.2017
Kërkesë për informacion
20.03.2017
Shqyrtuar/Refuzuar
Pa pagesë
20
01.03.2017
Kërkesë për informacion
02.03.2017
Shqyrtuar
Pa pagesë
21
21.03.2017
Kërkesë për informacion
28.03.2017
Shqyrtuar
Pa pagesë
22
23.03.2017
Kërkesë për informacion
24.03.2017
Shqyrtuar
Pa pagesë