Institucioni

Institucioni > E drejta për informim > Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5) Tarifa (6) 
1 26.09.2016 Kërkesë për informacion në lidhje me regjistrimin e OJF-ve 2016 dhe 2001-2016 11.10.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
2 12.10.2016 Kërkesë për informacion ne lidhje me numrin e OJF te regjistruara total dhe per vitin 2016. 17.10.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
3 20.10.2016 Kërkesë për informacion në lidhje me një subjekt 24.10.2016 Refuzuar Pa pagesë
4 25.10.2016 Kërkesë për informacion 14.11.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
5 25.10.2016 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të informacionit 14.11.2016 Shqyrtuar Pa pagesë
6 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
7 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
8 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
9 03.11.2016 Kërkesë për informacion 07.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
10 14.11.2016 Kerkese per dokument 14.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
11 17.11.2016 Kërkesë për informacion 24.11.2016 Shqyrtuar Pa pagese
12 13.12.2016 Kërkesë për informacion 14.12.2016 Kërkuar saktësim të kërkesës Pa pagese
13 13.12.2016 Kërkesë për informacion 16.12.2016 Shqyrtuar Pa pagese
14 30.12.2016 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Shqyrtuar/Refuzuar Pa pagesë
15 09.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
16 09.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
17 12.01.2017 Kërkesë për informacion 18.01.2017 Refuzuar Pa pagesë
18 21.02.2017 Kërkesë për informacion 24.02.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
19 27.02.2017 Kërkesë për informacion 20.03.2017 Shqyrtuar/Refuzuar  Pa pagesë
20 01.03.2017 Kërkesë për informacion 02.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
21 21.03.2017 Kërkesë për informacion 28.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
22 23.03.2017 Kërkesë për informacion 24.03.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
23 11.05.2017 Kërkesë për informacion 23.05.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
24 15.05.2017 Kërkesë për informacion 26.05.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
24-jan 15.06.2017 Kërkesë për informacion 28.06.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
25 05.06.2017 Kërkesë për informacion 16.06.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
26 27.06.2017 Kërkesë për informacion 14.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
27 18.07.2017 Kërkesë për informacion 28.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
28 18.07.2017 Kërkesë për informacion 28.07.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
29 04.08.2017 Kërkesë për informacion 17.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
30 21.08.2017 Kërkesë për informacion 29.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
31 25.08.2017 Kërkesë për informacion 04.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
32 25.08.2017 Kërkesë për informacion 04.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
33 28.08.2017 Kërkesë për informacion 06.09.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
34 31.08.2017 Kërkesë për informacion 31.08.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
35 13.09.2017 Kerkese per informacion   Ne shqyrtim Pa pagese
36 21.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
37 21.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
38 28.09.2017 Kerkese per informacion 12.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
39 13.10.2017 Kerkese per informacion 20.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
40 13.10.2017 Kerkese per informacion 31.10.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
41 25.10.2017 Kerkese per informacion 02.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
42  09.11.2017 Kerkese per informacion 10.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
43  10.11.2017 Kerkese per informacion 21.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
44 15.11.2017 Kerkese per informacion 22.11.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
45 21.11.2017 Kerkese per informacion 01.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
46 30.11.2017 Kerkese per informacion 12.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
47 11.12.2017 Kerkese per informacion 14.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
48 13.12.2017 Kerkese per informacion 21.12.2017 Shqyrtuar Pa pagesë
49 26.12.2017 Kerkese per informacion   Ne shqyrtim Pa pagesë
50 18.01.2018 Kerkese per informacion 25.01.2018 Kerkuar informacion shtese Pa pagesë
51 18.01.2018 Kerkese per informacion 12.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
52 19.01.2018 Kerkese per informacion 26.01.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
53 25.01.2018 Kerkese per informacion 18.03.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
54 30.01.2018 Kerkese per informacion 13.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
55  08.02.2018 Kerkese per informacion 15.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
56  12.02.2018 Kerkese per informacion 14.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
57  12.02.2018 Kerkese per informacion 19.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
58 19.02.2018 Kerkese per informacion 19.12.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
59 15.02.2018 Kerkese per informacion 23.02.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
60 21.02.2018 Kerkese per informacion 25.03.2018 Shqyrtuar Pa pagesë
61 02.03.2018 Kerkese per informacion 02.03.2018 Shqyrtuar Pa pagese
62 12.03.2018 Kerkese per informacion 06.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
63  13.04.2018 Kerkese per informacion 10.05.2018 Shqyrtuar Pa pagese
64  13.04.2018 Kerkese per informacion 20.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
65  17.04.2018  Kerkese per informacion 20.04.2018 Shqyrtuar Pa pagese
66 30.04.2018 Kerkese per informacion 24.05.2018 Shqyrtuar Pa pagese 
67 04.05.2018 Kerkese per informacion 29.06.201806.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese 
68 07.05.2018 Kerkese per informacion 29.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese 
69 15.05.2018 Kerkese per informacion 21.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese 
70 30.05.2018 Kerkese per informacion 30.05.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
71 30.05.2018 Kerkese per informacion 28.06.2018 Shqyrtuar Pa pagese
72 06.06.2018 Kerkese per informacion 13.06.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
73 20.06.2018 Kerkese per informacion 25.06.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
74 10.07.2018 Kerkese per informacion 30.07.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
75 16.07.2018 Kerkese per informacion 01.08.2018  Shqyrtuar  Pa pagese
76 18.07.2018 Kerkese per informacion 30.07.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
77 30.07.2018 Kerkese per informacion 09.08.2018 Shqyrtuar  Pa pagese
78 10.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
79 08.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
80 14.08.2018 Kerkese per informacion 15.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
81 15.08.2018 Kerkese per informacion 17.08.2018 Shqyrtuar Pa pagese
82 22.08.2018 Kerkese per informacion 04.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
83 04.09.2018 Kerkese per informacion 11.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
84 11.09.2018 Kerkese per informacion 14.09.2018 Shqyrtuar Pa pagese
85 27.09.2018 Kerkese per informacion 08.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
86 18.10.2018 Kerkese per informacion 24.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
87 26.10.2018 Kerkese per informacion 30.10.2018 Shqyrtuar Pa pagese
88 16.11.2018 Kerkese per informacion 24.11.2018 Shqyrtuar Pa pagese
89 17.12.2018 Kerkese per informacion 18.12.2018 Shqyrtuar Pa pagese

Dokumenta ndihmëse