Institucioni

Institucioni > Këndi i Biznesit të Vogël > Inventari

Inventari

Përgatitja dhe dorëzimi për njohjen TVSH-së së zbritshme për tatimpaguesit e biznesit të vogël, të përfshirë në skemën e TVSH-së


Tatimpaguesit, që përfshihen për herë të parë në skemën e TVSH-së, kanë të drejtën e përfitimit të njohjes së TVSH-së së zbritshme për mallrat e inventarit gjendje. Mallrat duhet të jenë blerë me faturë tatimore me TVSH, pra për të cilat është paguar TVSH-ja në blerje, gjatë 12 muajve të fundit, para regjistrimit të kësaj përgjegjësie.

Kjo e drejtë, përfitohet në periudhën e parë tatimore, që deklarojnë si tatimpagues të TVSH-së, duke e deklaruar në librin e Blerjes dhe në rubrikën përkatëse të TVSH-së, vlerën e tatueshme dhe TVSH-në përkatëse të paguar, për mallrat gjendje, të përfshira në Inventar.

Tatimpaguesit e përfshirë në skemën e TVSH-së prej datës 1 Prill 2018, kanë të drejtë, që në periudhën e parë tatimore (prill 2018), të njohin TVSH-në e zbritshme për mallrat e inventarit gjendje në datën 31 Mars 2018, mallra këto me qëllim për t’u shitur për të cilat do të llogaritet TVSH në shitje.


Kushtet që duhet të plotësohen për të ushtruar këtë të drejtë janë:

 

  • Të jetë evidentuar lista e mallrave stok (inventari) e specifikuar në sasi dhe në vlerë e datës 31.03.2018. Në këtë inventar, përfshihen mallrat që kanë të drejtën e zbritjes, të blerë me Faturë Tatimore me TVSH, në 12 periudhat e fundit tatimore, pra në intervalin kohor 01.04.2017 – 31.03.2018
  • Një kopje e inventarit duhet të dorëzohet brenda datës 30 Prill, në Drejtorinë Rajonale Tatimore, ku tatimpaguesi është i regjistruar, duke bashkëngjitur edhe kopjet e faturave tatimore të blerjes. Gjithashtu, brenda kësaj date, një kopje e inventarit ngarkohet në mënyrë elektronike në llogarinë e-Filing të tatimpaguesit, në rubrikën “Çështjet e mia”.
  • Ky inventar duhet të jetë i evidentuar në regjistrat dhe kontabilitetin e personit të tatueshëm.

 

Dokumenta ndihmëse