Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Vlera e tatueshme e punimeve të ndërtimit dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së

Vlera e tatueshme e punimeve të ndërtimit dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së