Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Çregjistrimi i personave juridikë, me veprimtari ekonomike fitimprurëse, nëpërmjet procedurave

Çregjistrimi i tatimpaguesve persona juridikë, që kryejnë veprimtari ekonomike fitimprurëse, nëpërmjet procedurave të bashkimit dhe përthithjes