Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Kushtet e përftimit të fermerëve nga skema e kompensimit me qëllim TVSH-je

Kushtet për të përfituar nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar