Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Plotësimi i Fletë Inventarit për biznesin e vogël me TVSH

Plotësimi i Fletë Inventarit për gjendjen e mallrave dhe materialeve të blera me TVSH, për biznesin e vogël