Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore për nxënësit

Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore për nxënësit, studentët dhe të punësuarit me kontratë pune më pak se 87 orë/muaj