Institucioni

Institucioni > Tatimet Këshillojnë > Faturimi

Faturimi-Koncepte të përgjithshme, elementët e faturës, formati i faturës