Institucioni

Institucioni > Publikime > Kundravajtesit ndaj pajisjeve fiskale rasti i tretë

Kundravajtesit ndaj pajisjeve fiskale rasti i tretë

Nr. NIPT-e te penalizuara per kupon (III) Emri i Subjektit Emri I perfaqesuesit te biznesit
 1 L06423008H Valmir Oruci Valmir Oruci
2 K81622006M Thanas Biqiku Thanas Biqiku
3 K81727505Q Arikla Mustaka Arikla Mustaka
4 L54310801B Spiro Llajo Spiro Llajo
5 L51604025S Genc Luga    

Genc Luga    

Dokumenta ndihmëse