Swith to English language
  Mirë se vini -Mik 
Kërko:  në:  
   

 Shërbimet elektronike 

 Anketim 
Voto    Rezultatet

 Referenca 

 Fletepalosje 

Lajmi i dites 

Njoftim datë 17.04.2014–Për rregullat që duhet të zbatohen nga subjektet farmaceutike për çmimin e shitjes së barnave që rezultojnë gjendje në datën 31 mars 2014
Bazuar në Ligjin Nr 7928, date 27.04.1995 «Për TVSH-në », i ndryshuar, neni 25/11, prej datës 1 prill 2014, furnizimi i barnave dhe shërbimeve shëndetësore, nga institucionet shëndetësore publike dhe private, është furnizim i perjashtuar nga TVSH-ja.Në Udhëzimin Nr. 17 datë 13.05.2008 “Për TVSH-në” i ndryshuar, pika 8.8.2.1 përcaktohet që : Për barnat e importuara dhe të prodhuara në vend, të pajisura me pullën e kontrollit me çmimin me TVSH 10%, me qëllim për t’u tregtuar (shitur) që rezultojnë gjendje në subjektet farmaceutike deri në datën 31 mars 2014, do të aplikohet TVSH-ja në masën zero për qind, në shitje, pavarësisht nga masa e TVSH-së që është e shënuar në pullë.Kujtojmë se në zbatim të Udhëzimit sa më sipër përgjatë muajit prill 2014, çdo person juridik apo fizik, importues, prodhues apo tregtar i barnave, duhet të deklarojë stokun e barnave në datën 31.3.2014 në organin tatimor ku është i regjistruar.
Për më tepër...

Njoftim datë 10.04.2014 – Në lidhje me këstet e Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin
Bazuar në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, çdo subjekt që kryen një qarkullim vjetor deri në 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. Për t’u pajisur me urdhërpagesat e kësteve të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin çdo tatimpagues pasi të log-ohet në llogarinë e tij të deklarimit elektronik, duhet të klikojë në nyjen Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin – Këstet e Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin. Urdhërpagesat e këstit përkatës të tatimit mbi Fitimin e Thjeshtuar, duhet të printohen në 2 kopje dhe të paraqiten për pagesë në një prej bankave të nivelit të dytë për llogari të Administratës Tatimore Qëndrore.
Për më tepër...

Njoftim datë 29.03.2014 – Akademia Fiskale Shqiptare nis trajnimin gjithpërfshirës për punonjësit e Tatimeve dhe Doganave
Në datë 29 Mars 2014 nisi funksionimin Akademia Fiskale Shqiptare. Në takim morën pjesë Kryeministri Z. Edi Rama, Ministri i Financave Z. Shkëlqim Cani, Ministri i Sipërmarrjes dhe Zhvillimit Ekonomik, Z. Arben Ahmetaj, Ministri i Integrimit Evropian Znj. Klajda Gjosha, punonjës të Administratës Tatimore dhe Doganore, përfaqësues të komunitetit të biznesit. Tema e parë e trajnimeve që do të zhvillohen nga kjo Akademi ishte « Kodi i Etikës dhe i Sjelljes » i prezantuar nga ekspertët e Crown Agents.
Për më tepër...

Njoftim datë 25.03.2014 – Ftesë për komente në lidhje me Projekt–ligjin e ri të TVSH-së.
Ministria e Financave, në kuadër të Projektit IPA për përafrimin e legjislacionit vendas me Acquis Communitaire, ka përgatitur dhe prezantuar Projekt-ligjin “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”. Nëpërmjet këtij projekt-ligji të ri synohet harmonizimi i ligjit dhe përputhshmëria e tij me dispozitat e Direktivës së Këshillit 2006/112 datë 28.11.2006, “Për Sistemin e përbashkët të TVSH-së”.
Ftesë për komente për Projekt-ligjin e ri të TVSH-së
Projekt-ligji i ri i TVSH-së

Njoftim datë 20.03.2014 – Në lidhje me dorëzimin e pasqyrave financiare të vitit 2013
Ju kujtojmë që, bazuar në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 si dhe Udhëzimit nr.5 datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat” , i ndryshuar, pika 3.12, në zbatim të tij, afati për të dorëzuar në formë elektronike Formularin e deklaratës Vjetore të të ardhurave të tatueshme të vitit ushtrimor 2013 bashkë me bilancin kontabël dhe anekset e tij, është data 31 mars 2014.Gjithashtu, në bazë të Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar...
Për më tepër...

Njoftim datë 20.03.2014 – Mënyra e llogaritjes së kontributeve të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor.
Ju kujtojmë se në Ligjin Nr. 10383, datë 24.2.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të VKM nr.1114 datë 30.07.2008, i ndryshuar, në mbështetje të tij, janë bërë disa ndryshime të rendësishme për kontributet e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor.
Për më tepër...
Mënyra e llogaritjes së kontributeve shëndetësore

Njoftim datë 04.03.2014 - Administrata Tatimore mbledh 12.3 Miliardë Lekë në Muajin Shkurt
Rezultatet e këtij muaji tregojnë ritmin pozitiv të mbledhjes së të ardhurave për buxhetin e shtetit, në zbatim të detyrave të ngarkuara dhe programit të Qeverisë Shqiptare. Në total për këtë muaj kemi mbledhur 12 Miliardë e 295 Milionë Lekë të ardhura.
Për më tepër...

Njoftim datë 18.02.2014 - U D H Ë Z U E S Nr .2 / Datë 04.02.2014
PËR ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE PËR VITIN FISKAL 2013

Në zbatim të ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004 “ Për kontabilitetin dhe pasqyrave financiare” i ndryshuar”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nxjerr Udhëzuesin për zbatimin e procedurave të verifikimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2013 .
Për më tepër...

Njoftim datë 07.02.2014 - Administrata Tatimore mbledh 14.4 Miliardë Lekë në Muajin Janar
Administrata Tatimore gjatë muajit Janar 2014, ka qënë e fokusuar në realizimin e detyrave të ngarkuara për mbledhjen e të ardhurave për buxhetin e shtetit, duke shënuar një tjetër vazhdim pozitiv të rezultateve të saj. Në total për këtë muaj kemi mbledhur 14 Miliardë e 439 Milionë Lekë të ardhura.
Për më tepër...

Njoftim datë 07.02.2014 – Sqarim në lidhje me plotësimin dhe dorëzimin e Deklaratës së Tatimit mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël
Bazuar në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, detyrimin për të plotësuar dhe dorëzuar pranë Administratës Tatimore Deklaratën e Tatimit mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël TAPBV për vitin 2013, e kanë të gjithë tatimpaguesit që janë subjekt i Taksës Vendore mbi biznesin e Vogël. Afati i plotësimit dhe dorëzimit të kësaj Deklaratës së TAPBV për vitin 2013 është data 10 shkurt 2014.
Për më tepër...

Njoftim datë 03.02.2014 – Zbulohet një skemë mashtrimi më TVSH-në në fushën e kromit, ndërtimit dhe kartave rimbushëse telefonike. Dëmi i llogaritur 1 milionë dollarë
Në datën 31.01.2014, mbi bazën e një hetimi dymujor të kryer nga Drejtoria e Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dolën për ekzekutim disa urdhër-arresti për disa administratorë subjektesh tregëtare. Nga hetimet e deritanishme rezulton se të pandehurit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin nëpërmjet mashtrimit me TVSH-në deri në këtë fazë të hetimit ka rezultuar se kanë shkaktuar një dëm me vlerë rreth 1 milion dollarë. Shmangia e TVSH-së është kryer në fushën e kromit, ndërtimit dhe të kartave rimbushëse telefonike.
Për më tepër...

Njoftim datë 01.02.2014 - Administrata Tatimore i bën thirrje tatimpaguesve që operojnë në tregun e shitjes me pakicë të hidrokarbureve.
Prej disa muajsh Administrata Tatimore në bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore, po monitorojnë aktivitetet ekonomike që operojnë në tregun e shitjes me pakicë të hidrokarbureve. Problematikat e ndeshura janë të shumta dhe përbëjnë premisa për penalizime në zbatim të kuadrit ligjor fiskal në fuqi.
Për më tepër...

Njoftim datë 30.01.2014 - Për shpalljen e fituesit në lidhje me marrjen e ambienteve me qira në DRT Lezhë.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, pasi kreu të gjithë procedurat dhe shqyrtoi ofertat e paraqitura nga subjektet e interesuara, të cilët ofronin objekte me qira për zyra, për Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë, vendosi të shpallë fitues subjektin Freda DOÇI, e cila ofron një sipërfaqe prej 879.2 m2 me vlere 240 000 lek/muaj.
Për më tepër...

Njoftim datë 30.01.2014 -Vazhdon operacioni i zbulimit të skemës së mashtrimit me TVSH-në në fushën e tregtisë së skrapit. Dëmi i llogaritur 26 milionë Dollarë.
Në vazhdim të operacionit të datës 18.12.2013, ku u ekzekutuan vendimet e Gjykatës për 15 të arrestuar, adminstratorë subjektesh të përfshira në një skemë mashtrimi me TVSH, dje u ekzekutuan vendime të tjera për 5 administratorë subjektesh të përfshira në këtë veprimtari kriminale.
Për më tepër...

Njoftim date 30.01.2014 - Njoftim për tatimpaguesit e biznesit të vogël me qarkullim vjetor 2 - 8 milion lekë. Afati dhe mënyra e deklarimit të TAPBV.
Administrata Tatimore ju njofton se, bazuar në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, për të gjithë tatimpaguesit subjekt i taksës vendore mbi biznesin e vogël, afati i plotësimit dhe dorëzimit të Deklaratës së TAPBV për vitin 2013 është data 10 shkurt 2014.”
Për më tepër...

Njoftim datë 29.01.2014 - Paga mujore mbi të cilën do të llogariten kontributet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor.
Në zbatim të Ligjit Nr. 184/2013 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.10383, datë 24.2.2011 “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, paga mujore mbi të cilën do të llogariten kontributet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor, duke filluar me pagat e periudhës tatimore janar 2014, do të jetë si më poshtë:
1) Për të punësuarit në personat juridikë dhe ata fizikë nuk mund të jetë më e vogël nga paga minimale e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave aktualisht 22.000 lekë dhe pa kufi të sipërm (tavan) të pagës bruto mujore.
2) Për të vetëpunësuarit (person fizik) dhe për punonjësit (pjestarët) e papaguar të familjes, me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht do të jetë sa dyfishi i pagës minimale mujore për efekt të llogaritjes së kontributeve. Kjo pagë aktualisht rezulton e barabartë me 38.052 lekë, e cila është sa dyfishi i pagës minimale mujore për efekt të llogaritjes së kontributeve prej 19.026 lekë e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.1114, datë 30.7.2008, i ndryshuar. Masa e kontributit të sigurimit të detyruar shëndetësor është 3,4 për qind të pagës.
Për më tepër...

Datë 18.01.2014 - Kryeministri Edi Rama takim me administratën tatimore.
Transformim rrënjësor i marrëdhënies së administratës tatimore me tatimpaguesit.

Kryeministri Edi Rama zhvillon takim me Administratën Tatimore. Në këtë takim morën pjesë Ministri i Ekonomisë z. Arben Ahmetaj dhe zv.Ministri i Financave z. Erion Luçi. Në fjalën e tij në këtë takim Kryeministri Edi Rama ndër të tjera theksoi se ”Është koha për të reduktuar drastikisht vizitat fiskale, trokitjet orë e pa orë në dyert e kompanive dhe në dyert e dyqaneve, vizitat rast e pa rast, që shqetësojnë dhe shfokusojnë biznesin nga puna e vet.”
Për më tepër...

Datë 17.01.2014 – Njoftim për marrje ambjentesh me qera DRT Lezhë
Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë,kërkon të marrë me qera ambiente për zyra me sipërfaqe jo më të vogël se 750 m2 , të hipotekuar.

Për më tepër....

Njoftim datë 14.01.2014 - Për tatimpaguesit e biznesit të vogël – Ndryshon afati i deklarimit të TAPBV
Bazuar në ndryshimet e fundit të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, afati i plotësimit dhe dorëzimit të Deklaratës së TAPBV për vitin 2013 është data 10 shkurt 2014. Të gjithë tatimpaguesit, subjekt i taksës vendore mbi biznesin e vogël, duhet që brenda datës 10 Shkurt 2014, të plotësojnë dhe dorëzojnë pranë Administratës Tatimore Deklaratën e Tatimit mbi Të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël (TAPBV).
Për më tepër...

Njoftim datë 14.01.2014 - NJOFTIM PER SHPALLJEN E KANDIDATURAVE FITUESE, SIPAS VENDEVE TE PUNES TE SHPALLURA TE LIRA, KONKURENTET QE U TESTUAN NE DATAT 24 DHE 28 DHJETOR 2013.
Mbështetur në ligjin 8549 dt. 11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”, i ndryshuar në përputhje me VKM nr. 231, datë 11.05.2000 “Për pranimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës", dhe VKM numër 1184, datë 20.08.2008 "Për përcaktimin e procedurave të rekrutimit e të emërimit, të afateve të kalimit nga një nivel më i ulët në një nivel më të lartë karriere dhe për marrjen e masave disiplinore për punonjësit e Administratës Tatimore Qëndrore” me cilësine e eprorit direkt, vendos përzgjedhjen e kandidatëve.
Për më tepër...

Njoftim datë 09.01.2014 – Ndryshon Ligji Nr.9920, datë 19.05.2008, “Për proçedurat tatimore”
Nga data 1 janar 2014, kanë hyrë në fuqi ndryshimet e Ligjit nr.9920, datë 19.05.2008, “Për proçedurat tatimore”, i ndryshuar. Këto ndryshime kanë të bëjnë me: 1. Vlerën maksimale të transaksioneve me para në dorë (cash) nga 300.000 bëhet 150.000 lekë, 2. Afatin e rimbursimit të TVSH-së nga 30 ditë bëhet 60 ditë 3. Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave, 4. Mënyrën e pagesës së detyrimit tatimor, objekt ankimi ( me pagesë ose vendosje garanci bankare) 5. Afatet e kundërshtimit të rezultateve të kontrollit tatimor nga 5 ditë bëhet 15 ditë, 6. Proçedurën e çregjistrimit, si dhe disa ndryshime të disa neneve të tjera të këtij Ligji.
Për më tepër...

Njoftim datë 09.01.2014 – Ndryshon Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”
Nga data 1 janar 2014, kanë hyrë në fuqi ndryshimet e Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Këto ndryshime kanë të bëjnë me: 1. Shkallën tatimore të tatimit mbi fitimit e cila nga 10% bëhet 15%, 2. Tatimin mbi të ardhurat nga punësimi, i cili nga taksë e sheshtë bëhet progresiv, 3. Mbajtjen, regjistrimin, deklarimin dhe pagesën e e tatimit në burim, 4. Përjashtimet nga tatimi mbi të ardhurat personale, 5.Afatin e plotësimit dhe dorëzimit të Deklaratës së TAPBV për vitin 2013 që bëhet data 10 shkurt, si dhe disa ndryshime të tjera apo shfuqizime të disa neneve të ketij Ligji.
Për më tepër...

Njoftim datë 09.01.2014 – Ndryshon Ligji Nr.7928, datë 27.04.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”
Nga data 1 janar 2014, kanë hyrë në fuqi ndryshimet e Ligjit nr.7928, datë 27.04.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar. Këto ndryshime kanë të bëjnë me: 1.Furnizimet e përjashtuara, ku furnizimi i barnave dhe shërbimeve shëndetësore, nga data 1Prill 2014, nga 10% bëhet furnizim i përjashtuar, 2.Furnizimet e përjashtuara në import, 3.Rimbursimet, ku afati i kontrollit dhe miratimit të tepricës së rimbursueshme nga 30 ditë bëhet 60 ditë, si dhe disa ndryshime të tjera apo shfuqizime të disa neneve të ketij Ligji.
Për më tepër...

Njoftim datë 09.01.2014 – Ndryshon Ligji Nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”
Nga data 1 janar 2014, kanë hyrë në fuqi ndryshimet e Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Këto ndryshime kanë të bëjnë me: 1.Tatimi i Thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, përcaktohet si taksë vendore 2.Shkalla tatimore e Tatimit të Thjeshtuar mbi fitimin, është 7.5 % e fitimit për ttaimpaguesit me qarkullim vjetor 2-8 milion lekë dhe 25.000 lekë në vit për qarkullim vjetor 0 deri në 2 milion lekë 3.Shpenzimet e njohura dhe të panjohura për efekt te Tatimit mbi fitimin e thjeshtuar 4.Mbjatjen e regjistrimeve 5.Menyrën dhe afatet e parapagimit 6.Administrimin e këtij tatimi 7.Ndryshimin e taksës mbi ndërtesat për tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, ku taksa e ndërtesës, përveç shtëpisë ku është banimi i zakonshëm, është dyfishuar si dhe disa ndryshime të tjera apo shfuqizime të disa neneve të ketij Ligji.
Për më tepër...

 

 

 

 

 

 

 


Reforma tatimore 
Të nderuar Tatimpagues!

JU KUJTOJME SE PAJISJA ME KASA FISKALE DHE LESHIMI I KUPONIT TATIMOR ESHTE DETYRIM LIGJOR.

Ju kujtojmë se në zbatim të Vendimit Nr. 781 datë 14.11.2007 “Për karakteristikat teknike e funksionale të pajisjeve fiskale, sistemit të integruar të kompjuterizuar për transferimet periodike, automatike, të deklarimeve financiare, sistemit të komunikimit, për procedurën e dokumentacionin për miratimin e tyre dhe për kriteret për pajisjen, me autorizim, të shoqërive të autorizuara për ofrimin e pajisjeve fiskale” tatimpaguesit, të cilët shesin mallra, prodhime apo kryejnë furnizime të shërbimeve në lokale apo njësi të hapura për publikun, për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës, janë të detyruar të përdorin pajisje fiskale për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe të lëshojnë në mënyrë të detyrueshme, kuponin tatimor... (Njoftimi i plote...)
Per pajisjen me kasa fiskale duhet t'i drejtoheni shoqerive te autorizuara per shperndarjen dhe asistencen teknike te tyre.

Drejtorite e Sherbimit ndaj tatimpaguesve prane ketyre Drejtorive rajonale jane ne dispozicioni tuaj per cdo informacion apo shpjegim te duhur. Njoftimi i plote...

 Kalendari Tatimor 
2014
<prill>
HënMarMërEnjPreShtDie
31123456
7
 
2014-04-07
1.Afati i fundit i dorëzimit në mënyrë elektronike të librave të shitjes
dhe blerjes.
 
 
 
 
 
8910
 
2014-04-10
1.Deklarimi dhe pagesa e detyrimeve tatimore për lojërat e fatit në
veprimtarinë e realizuar në muajin pararendës.
 
 
 
 
 
111213
14
 
2014-04-14
1.Afati i fundit i deklarimit elektronik dhe i pagesës së TVSH-së për
muajin paraardhës.
 
 
 
 
 
15
 
2014-04-15
1.Këstet e tatimit mbi fitimin, mund të paguhen edhe në baza mujore,
jo me vonë se data 15 e çdo muaji, por afati i fundit i parapagimit të
këstit tremujor të tatimit mbi fitimin, për muajin prill, maj dhe qershor,
është data 30 qershor.
 
 
 
 
 
1617181920
21
 
2014-04-21
1.Afati i fundit i deklarimit online të listëpagesës, deklarimi online dhe
pagesa e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore
dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi.
Deklarohen ne menyre elektronike:
Pasqyra e të punësuarve rishtaz dhe të larguarve
nga puna E-SIG 027/a në çdo rast: për punëmarrësit e punësuar
rishtaz deri 1 ditë para fillimit të punës së tyre, për të larguarit nga
puna brenda 10 ditëve pas largimit të tyre nga puna.
2.Pagesa e këstit të parë të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin
të biznesit të vogël.
 
 
 
 
 
222324252627
282930
 
2014-04-30
1.Afati i fundit i deklarimit elektronik dhe i pagesës së
Tatimit mbi të Ardhurat Personale për vitin 2013.
 
 
 
 
 
1234
567891011

 Numri i gjelbër! 

Ju lutem na ndihmoni që t'ju ndihmojmë
Denonconi

nje rast korruptiv
ju mund te telefononi  nga nje linje fikse telefoni,
mobile  Vodafone, AMC dhe Eagle Mobile
ose dergoni faks tek
 
0800 14 14 
ose klikoni më poshtë për më shumë
informacion

Informacion per aktin abuziv


 Galeri Fotografike 
Kryeministri Edi Rama takim me Administraten tatim
download photo

   Shiko Foto te Tjera

 Lidhje Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve