Mirë se vini
 
Skip Navigation Links

 Shërbimet elektronike 

 

 

Per te gjithe tatimpaguesit!!!

Ju rikujtojme se detyrimin tuaj ligjor per t'u pajisur me regjistrues elektronike fiskale:

Afati i fundit per pajisjen me kasa fiskale:

a. per tatimpaguesit e biznesit te vogel eshte 30 Qershor 2010.
b. per tatimpaguesit të cilët administrohen nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane dhe Njesia e Tatimpaguesve te Medhenj, ishte maj 2009.
c. per tatimpaguesit të cilët administrohen nga drejtoritë e tjera rajonale, afati përfundimtar i pajisjes me kasa fiskale ishte 31 Dhjetor 2009.

Mospajisja me kase fiskale denohet me gjobe nga 100.000 - 500.000 leke duke mos hequr detyrimin per t'u pajisur me regjistrues elektronik fiskal.

Gjithashtu te gjitha deklarimet kryhen vetem ne menyre Elektronike

 
Konfidencialiteti | © 2011 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve